<th id="y3xxd"></th>
  1. <tbody id="y3xxd"><pre id="y3xxd"></pre></tbody>

   <rp id="y3xxd"></rp>
   <span id="y3xxd"></span>

   Salgs- og leveringsbetingelser


   Almindelige leveringsbetingelser (NL92)

   for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto - Metalindustriens Centralf?rbund r.y., Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige.

   Anvendelse

   1. Nedenst?ende almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, s?fremt parterne skriftligt eller p? anden m?de har aftalt dem. G?lder leveringsbetingelserne for en leverance, skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

   Produktinformation

   2. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

   Tegninger og andre tekniske dokumenter

   3. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedr?rende materiellet eller fremstillingen heraf, som f?r eller efter aftalens indg?else overlades fra den ene part til den anden, tilh?rer den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var form?let med overladelsen. Uden samtykke fra den anden part m? det n?vnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller p? anden m?de bringes til tredjemands kundskab, 4. S?lgeren skal senest ved leveringen vederlagsfrit forsyne k?beren med et eller et st?rre aftalt antal eksemplarer af tegninger og andre tekniske dokumenter, som er tilstr?kkeligt udf?rlige til, at k?beren kan udf?re montering, igangs?tning, drift og vedligeholdelse (herunder l?bende reparationer) af alle materiellets dele. S?lgeren har dog ikke pligt til at udlevere tegninger og dokumenter, som ligger til grund for fremstilling af materiellet eller reservedele.

   Leveringspr?ve

   5. S?fremt der er aftalt leveringspr?ve, skal pr?ven udf?res der, hvor materiellet fremstilles, medmindre et andet sted er aftalt. S?fremt tekniske krav til pr?ven ikke er angivet i aftalen, skal denne udf?res i overensstemmelse med s?dvane i den p?g?ldende industri i det land, hvori materiellet fremstilles.
   6. S?lgeren skal give k?beren s?dant varsel om en leveringspr?ve, at k?beren kan overv?re denne. Leveringspr?ve kan afholdes, selv om k?beren ikke er repr?senteret, dersom han er indvarslet. S?lgeren skal f?re protokol over leveringspr?ven. Pr?veprotokollen skal sendes til k?beren. Pr?veprotokollen skal anses for at give en korrekt beskrivelse af leveringspr?vens gennemf?relse og dennes resultat, medmindre k?beren beviser noget andet.
   7. S?fremt materiellet ved leveringspr?ven viser sig ikke at v?re kontraktm?ssigt, skal s?lgeren s? hurtigt som muligt s?rge for, at materiellet bringes i overensstemmelse med aftalen. P? k?berens forlangende skal ny leverings-pr?ve derefter udf?res. Var manglen ubetydelig, kan ny leveringspr?ve dog ikke forlanges.
   8. Medmindre anden fordeling er aftalt, b?rer s?lgeren alle omkostninger ved leveringspr?ver, som udf?res, hvor materiellet fremstilles. K?beren b?rer dog alle omkostninger for sine repr?sentanter, herunder rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse med s?danne leveringspr?ver.

   Levering

   9. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indg?else g?ldende Incoterms. Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket ?Ex Works?.

   Leveringstid. Forsinkelse

   10. S?fremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum at l?be fra indg?elsen af aftalen.
   11. Finder s?lgeren, at han ikke kan levere i rette tid, eller m? forsinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give k?beren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive ?rsagen til forsinkelsen samt s? vidt muligt det tidspunkt, da levering p?regnes at kunne finde sted. Undlader s?lgeren at give den ovenn?vnte meddelelse, skal han, uanset bestemmelserne i punkterne 13 og 14, erstatte k?beren de merudgifter, denne p?f?res som f?lge af den manglende meddelelse.
   12. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omst?ndighed, som i henhold til punkt 37 udg?r en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes k?berens handling eller undladelse, forl?nges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omst?ndighederne sk?nnes rimeligt. Leveringstiden skal forl?nges, selv om ?rsagen til forsinkelsen indtr?ffer efter udl?bet af den oprindeligt aftalte leveringstid.
   13. Hvis s?lgeren ikke leverer materiellet i rette tid, er k?beren berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted. Konventionalboden udg?r 0,5% for hver hele uge, forsinkelsen varer, beregnet af den del af den aftalte k?besum, som d?kker den del af materiellet, der p? grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug som forudsat.
   Konventionalboden kan ikke overstige, 7,5% af dette beregningsgrundlag. Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt p?krav fra k?beren, dog tidligst n?r materiellet leveres fuldt ud eller eventuelt p? det tidspunkt, hvor k?beren h?ver aftalen i henhold til punkt 14. K?beren fortaber sin ret til konventionalbod, s?fremt han ikke har fremsat skriftligt krav herom inden 6 m?neder efter, at levering skulle have fundet sted.
   14. S?fremt k?beren er berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til punkt 13, og materiellet fortsat ikke leveres, kan k?beren ved skriftlig meddelelse til s?lgeren kr?ve levering og fasts?tte en sidste, rimelig frist, som ikke kan v?re kortere end 1 uge. S?fremt s?lgeren heller ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold, som k?beren b?rer ansvaret for, kan k?beren ved skriftlig meddelelse til s?lgeren h?ve aftalen for s? vidt ang?r den del af materiellet, som ikke kan tages i brug som forudsat. K?beren har, s?fremt han s?ledes h?ver aftalen, herudover krav p? erstatning for det tab, han har lidt ved s?lgerens forsinkelse, dersom tabet overstiger den maksimale konventionalbod, han har kunnet kr?ve i henhold til punkt 13. Denne erstatning kan ikke overstige 7,5% af den del af den aftalte k?besum, som d?kker den del af materiellet, for hvilken aftalen h?ves. K?beren har desuden ret til, ved skriftlig meddelelse til s?lgeren, at h?ve aftalen, s?fremt det st?r klart, at der vil indtr?ffe en forsinkelse, som efter reglerne i punkt 13 ville give k?beren ret til maksimal konventionalbod. Ved en s?dan oph?velse har k?beren ret til s?vel maksimal konventionalbod som erstatning i henhold til n?rv?rende punkts tredje stykke. Bortset fra konventionalbod i henhold til punkt 13 og oph?velse med begr?nset erstatning i henhold til punkt 14 er ethvert krav fra k?beren i anledning af s?lgerens forsinkelse udelukket. Denne begr?nsning i s?lgerens ansvar g?lder ikke, s?fremt s?lgeren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
   15. Finder k?beren, at han ikke vil kunne modtage materiellet p? den aftalte dag, eller m? forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give s?lgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive ?rsagen til forsinkelsen samt s? vidt muligt det tidspunkt, da modtagelse p?regnes at kunne finde sted. Undlader k?beren at modtage materiellet p? den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erl?gge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det p?g?ldende materiel havde fundet sted. S?lgeren skal s?rge for, at materiellet opbevares for k?berens regning og risiko. P? k?berens anmodning skal s?lgeren forsikre materiellet for k?berens regning.
   16. Medmindre k?berens i punkt 15 angivne undladelse skyldes noget i punkt 37 n?vnt forhold, kan s?lgeren skriftligt opfordre k?beren til at modtage materiellet inden for en rimelig tid, Undlader k?beren at g?re dette inden for et s?dant tidsrum – af ?rsager som s?lgeren ikke b?rer ansvaret for – er s?lgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til k?beren at h?ve aftalen for den leveringsklare del af materiellet, som p? grund af k?berens undladelse ikke bliver leveret. S?lgeren har da ret til erstatning for den skade, som k?berens misligholdelse har p?f?rt ham. Erstatningen kan ikke overstige den del af k?besummen, der d?kker den del af materiellet, som oph?velsen omfatter.

   Betaling

   17. Medmindre andet er aftalt, forfalder den aftalte k?besum til betaling med en tredjedel ved aftalens indg?else og med en tredjedel ved s?lgerens skriftlige meddelelse om, at den v?sentlige del af materiellet er rede til levering. Restbel?bet erl?gges ved leveringen af materialet.
   18. Betaler k?beren ikke til aftalt tid, har s?lgeren fra forfaldsdagen krav p? morarente med den rentesats, som g?lder i henhold til lovgivning om renter ved forsinket betaling i s?lgerens land. S?fremt s?lgerens land er Danmark, skal morarenten dog udg?re den officielt fastsatte diskonto med till?g af 9 procentpoints.
   19. S?fremt k?beren ikke efter 3 m?neder har betalt det forfaldne bel?b, er s?lgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til k?beren at h?ve aftalen og foruden morarente at kr?ve erstatning af k?beren for det tab, han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte k?besum.

   Ejendomsforbehold

   20. Materiellet forbliver s?lgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstr?kning, et s?dant ejendomsforbehold er gyldigt efter g?ldende ret.

   Ansvar for mangler

   21. S?lgeren er forpligtet til at afhj?lpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af materiellet i overensstemmelse med punkterne 22-34 nedenfor.
   22. S?lgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et ?r fra den dag, materiellet blev leveret. Anvendes materiellet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indg?else, forkortes denne periode forholdsm?ssigt.
   23. For dele, som er udskiftet eller repareret if?lge punkt 21, p?tager s?lgeren sig de samme forpligtelser, som g?lder for det oprindelige materiel i et tidsrum af et ?r. For materiellets ?vrige dele forl?nges den i punkt 22 n?vnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har kunnet anvendes som f?lge af de i punkt 21 n?vnte mangler.
   24. K?beren skal give skriftlig meddelelse om en mangel til s?lgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilf?lde senere end 2 uger efter, at den i punkt 22 n?vnte frist er udl?bet, jf. punkterne 23 og 34. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. S?fremt der er grund til at tro, at manglen kan medf?re risiko for skade, skal s?dan meddelelse gives straks. S?fremt k?beren ikke skriftligt underretter s?lgeren om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, mister k?beren sin ret til at frems?tte krav i anledning af manglen.
   25. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra k?beren i henhold til punkt 24 skal s?lgeren afhj?lpe manglen uden ugrundet ophold. S?lgeren skal selv b?re omkostningerne herved i henhold til bestemmelserne i punkterne 21-33. Reparationen foretages hos k?beren, medmindre s?lgeren finder det hensigtsm?ssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt materiellet returneres, s?ledes at s?lgeren kan foretage reparation eller udskiftning hos sig selv. Kr?ver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er s?lgeren forpligtet til at foretage s?dan demontering og montering. Er en s?dan speciel fagkundskab un?dvendig, er s?lgerens forpligtelse vedr?rende den mangelfulde del opfyldt, n?r han har leveret en tilb?rligt repareret eller udskiftet del til k?beren.
   26. S?fremt k?beren har afgivet en s?dan meddelelse, som n?vnt i punkt 24, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som s?lgeren b?rer ansvaret for, har s?lgeren ret til godtg?relse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har p?f?rt ham.
   27. S?fremt eventuel demontering og montering medf?rer indgreb i andet end materiellet, p?hviler arbejdet og omkostningerne herved k?beren.
   28. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for s?lgerens regning og risiko. K?beren skal f?lge s?lgerens instruktioner om forsendelsesm?de.
   29. K?beren skal b?re de meromkostninger, som s?lgeren p?f?res ved afhj?lpning af mangler som f?lge af, at materiellet befinder sig p? et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et s?dant ikke er angivet – leveringsstedet.
   30. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 21, stilles til s?lgerens disposition og bliver hans ejendom,
   31. S?fremt s?lgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt 25, kan k?beren skriftligt give s?lgeren en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udl?bet af den fastsatte frist, kan k?beren efter eget valg: a) lade udf?re de reparationer, som er n?dvendige, og/eller f? fremstillet nye dele for s?lgerens regning og risiko forudsat. at han g?r dette p? en fornuftig og rimelig m?de, eller b) kr?ve forholdsm?ssigt afslag, dog h?jst 15% af den aftalte k?besum. S?fremt manglen er v?sentlig, kan k?beren i stedet h?ve aftalen ved skriftlig meddelelse til s?lgeren. K?beren har ogs? ret til s?ledes at h?ve aftalen, s?fremt manglen efter tiltag som n?vnt under a) fortsat er v?sentlig. K?beren kan ved oph?velse kr?ve erstatning for sit tab, dog h?jst 15% af den aftalte k?besum.
   32. S?lgerens ansvar omfatter ikke mangler, for?rsaget af materiale, som er tilvejebragt af k?beren, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.
   33. S?lgerens ansvar omfatter kun mangler, som opst?r under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes ?rsager, opst?et efter at risikoen er g?et over p? k?beren. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af k?beren, ?ndringer foretaget uden s?lgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som k?beren har udf?rt p? fejlagtig m?de. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.
   34. Uanset bestemmelserne i punkterne 21-33 g?lder s?lgerens mangelansvar ikke for nogen del af materiellet ud over 2 ?r fra den i punkt 22 n?vnte periodes begyndelse.
   35. S?lgeren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 21-34 foreskrevne. Dette g?lder ethvert tab, manglen m?tte for?rsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre ?konomiske konsekvensstab. Denne begr?nsning i s?lgerens ansvar g?lder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed, Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produkttingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar) ansvar)
   36. K?beren skal holde s?lgeren skadesl?s i den udstr?kning, s?lgeren p?l?gges ansvar overfor tredjemand for s?dan skade og s?dant tab, som s?lgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor k?beren. S?lgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet: a) p? fast ejendom eller l?s?re, som indtr?der, medens materiellet er i k?berens besiddelse, b) p? produkter, der er fremstillet af k?beren, eller p? produkter, hvori disse indg?r, eller for skade p? fast ejendom eller l?s?re, som disse produkter som f?lge af materiellet for?rsager. I intet tilf?lde er s?lgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre ?konomiske konsekvensstab. De n?vnte begr?nsninger i s?lgerens ansvar g?lder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand frems?tter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. S?lger og k?ber er gensidigt forpligtet til at lade sig sags?ge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem p? grundlag af en skade eller et tab, som p?st?s for?rsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem k?ber og s?lger skal dog altid afg?res ved voldgift i henhold til punkt 40.

   Ansvarsfrihed

   37. F?lgende omst?ndigheder medf?rer ansvarsfrihed, s?fremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller g?r opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omst?ndighed, som parterne ikke er herre over, s?som brand, krig, mobilisering eller milit?rindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslagl?ggelse, valutarestriktioner, opr?r og uroligheder, mangel p? transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverand?rer, som skyldes nogen af de i dette punkt n?vnte omst?ndigheder. Omst?ndigheder, som n?vnt, medf?rer kun ansvarsfrihed, s?fremt deres indflydelse p? aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indg?elsen af aftalen.
   38. Det p?hviler den part, der ?nsker at p?ber?be sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som n?vnt i punkt 37, ufort?vet, skriftligt at underrette den anden part om dens opst?en og oph?r. Ved force majeure hos k?beren skal denne d?kke de omkostninger, s?lgeren p?drager sig for at sikre og beskytte materiellet.
   39. Uanset hvad der i ?vrigt f?lger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne h?ve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, s?fremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 m?neder af en begivenhed, som n?vnt i punkt 37.

   Tvister. Lovvalg

   40. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenh?ng hermed, kan ikke underkastes domstolenes pr?velse, men skal afg?res ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som g?lder i s?lgerens land.
   41. Alle retssp?rgsm?l, der m?tte opst? i anledning af aftalen, skal bed?mmes efter loven i s?lgerens land.

   手机真钱棋牌